INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem umowy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto z uwagi na fakt, że administrator jest częścią Grupy Kapitałowej DELKO S.A. prawnie uzasadnionym interesem są wewnętrzne cele administracyjne, w szczególności kontrola zarządcza. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne.
 2. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e – mail, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, natomiast dane osobowe Pana/Pani przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzanie w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e – mail.
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.3 powyżej.
 4. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  • obsługa płatności,
  • księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
  • przekazywanie w ramach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DELKO S.A. (aby dowiedzieć się jakie Spółki wchodzą w skład Grupy Kapitałowej, kliknij TUTAJ),
   • Ama sp. z o. o. - ul. Matuszewska 14 bud. 11, 03-876 Warszawa
   • Cosmetics RDT Sp. z o. o. - ul. Nowogrodzka 153J, 18-400 Łomża
   • Delko Esta sp. z o. o. - ul. Kochanowskiego 23, 73-110 Stargard
   • Delko Otto sp. z o. o. - ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Św.
   • Delko S. A. - ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem
   • Delkor Sp. z o. o. - ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź
   • Doktor Leks Sp. z o. o. - ul. Klecińska 5, 54 - 413 Wrocław
   • Frog MS Delko sp. z o. o. - ul. Biskupińska 5a, 30-732 Kraków
   • Nika sp. z o. o. - ul. Rolna 6, 25-419 Kielce
   • RHS Sp. z o. o. - Ul. Warszawska 43, 98-300 Wieluń
  • serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  • usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
  • kampanie marketingowe.
 5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 7. Pana/Pani dane osobowe zostały przez Spółkę pozyskane z następującego źródła: w związku z realizacją umowy.
 8. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie papierowej.
 9. Spółka oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 10. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania od Spółki dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  • przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.